หนังสือ

56AllBookCover

Filters
List of articles in category หนังสือ
Title Hits
การเปรียบเทียบชนิดวัสดุคลุมแปลงต่อสภาวะอุณหภูมิและความชื้นในเขตรากพืชของแปลงปลูกสตรอเบอร์รี่ Hits: 1501
รายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่อง ข้อมูลพื้นฐานด้านชีวฟิสิกส์และธาตุอาหารพืชสำหรับการผลิตปาล์มน้ำมัน Hits: 2524
บทปฏิบัติการปฐพีวิทยามูลฐาน Hits: 5863
ความสามารถของต้นยูคาลิปตัสในการใช้น้ำที่ให้ในช่วงฤดูแล้ง Hits: 3078
การคัดเลือกพืชที่ให้เซลลูโลสสูงสำหรับเป็นวัตถุดิบทางเลือกในการผลิตเอทานอล Hits: 2667
อัตราไหลของน้ำกับการเกิดอาการเนื้อแก้วและยางไหลของผลมังคุด Hits: 3953
ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาของสะละของจันทบุรี Hits: 3909
ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาของมังคุดของจันทบุรี Hits: 4978
ทดสอบการให้น้ำช่วงเย็นเพื่อเพิ่มความชื้นสัมพัทธ์ ภายในโรงเรือนที่มีผลต่อผลผลิตของกล้วยไม้ สกุลหวาย พันธุ์บอมโจ ของบริษัทกล้วยไม้ไทย จำกัด Hits: 7748
มวลชีวภาพและปริมาณธาตุอาหารของต้นส้มโชกุนอายุ 2 ปี และผลส้มที่อายุต่างๆ Hits: 4832
ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาเพื่อความเข้าใจการเกิดอาการยอดตาย ของยูคาลิปตัสในเขตภาคตะวันตก Hits: 3247
ดุลการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นมะม่วงที่ถูกน้ำท่วม Hits: 3689
การให้อากาศเพื่อกู้ชีวิตต้นมะม่วงที่ประสบอุทกภัย Hits: 3479
มวลชีวภาพและปริมาณธาตุอาหารหลักของต้นยางพารา พันธุ์ RRIM 600 ในภาคใต้ตอนล่าง Hits: 3896
มวลชีวภาพและปริมาณธาตุอาหารหลักของต้นยางพารา พันธุ์ RRIM 600 ในภาคตะวันออก Hits: 3306
ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาของส้มเขียวหวาน Hits: 4435
ชลศาสตร์ในระบบดิน-พืช Hits: 11373
A CATALOGUE OF WATER RETENTION FUNCTIONS OF MAJOR SOIL SERIES OF THAILAND Hits: 2781