ศักยภาพการสังเคราะห์แสงของใบสะละพันธุ์เนินวงและสุมาลี

พรรณี ชื่นนคร1,2 และ สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์1,2*
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 48 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560 หน้า 430-441

 อ่านเรื่องเต็ม

This title has been downloaded times (from 1.05.61)
1 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 73140
Center for Agricultural Biotechnology, Kasetsart University, Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom 73140, Thailand

2 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ 10900
Center of Excellence on Agricultural Biotechnology (AG-BIO)/PERDO-CHE, Bangkok 10900, Thailand

* Corresponding author: suntaree.y@ku.ac.th