วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

Filters
List of articles in category วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
Title Hits
ปริมาณธาตุอาหารพืชของข้าวพันธุ์ กข41, ปทุมธานี1 และขาวดอกมะลิ105 Hits: 40
ศักยภาพการสังเคราะห์แสงของใบสะละพันธุ์เนินวงและสุมาลี Hits: 708
ศักยภาพการสังเคราะห์แสงของใบธงของข้าวพันธุ์ กข41, ปทุมธานี1 และขาวดอกมะลิ105 ภายใต้การเพิ่มขึ้นของ CO2 Hits: 1684
การตอบสนองของปากใบและกระบวนการสังเคราะห์แสงของยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ต่อสภาวะขาดน้ำจากการชักนำด้วยพอลิเอทิลีนไกลคอล Hits: 1752
ปริมาณมหธาตุอาหารของอ้อยพันธุ์ K95-84 Hits: 3178
การลำเลียงน้ำเข้าออกและการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำของผลมะเขือเทศในรอบวัน Hits: 2303
มวลชีวภาพของอ้อยพันธุ์ K95-84 Hits: 3743
อิทธิพลของความเข้มแสงต่อจุดชดเชยคาร์บอนไดออกไซด์ และประสิทธิภาพคาร์บอกซิเลชันของใบผักโขม Hits: 3520
เส้นตอบสนองต่อแสงของใบผักโขมภายใต้ความเข้มข้นหลายระดับของคาร์บอนไดออกไซด์ Hits: 2591
อัตราแลกเปลี่ยนแก๊สในรอบวันของใบกล้วยไม้สกุลหวาย พันธุ์บอมโจ Hits: 7332
ศักยภาพการสังเคราะห์แสงของใบผักโขม Hits: 5069
มวลชีวภาพและปริมาณธาตุอาหารหลักของคะน้าที่ปลูกในโรงเรือนตาข่ายสี Hits: 1679
ศักยภาพการสังเคราะห์แสงของใบกล้วยไม้สกุลหวาย พันธุ์บอม โจ Hits: 5716
ศักยภาพการสังเคราะห์แสงของใบปาล์มน้ำมัน Hits: 5624
การเปลี่ยนแปลงค่าพลังงานศักย์ของน้ำในรอบวันของใบและผลแตงกวา (Cucumis sativus L.) ที่อายุผลต่างๆ กัน Hits: 3683
ผลการเปลี่ยนแปลง pH ของสารละลายธาตุอาหารพืชอย่างรวดเร็วต่อกระบวนการสังเคราะห์แสง ของใบของต้นกล้ายูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส Hits: 3587
มวลชีวภาพของต้นยางพาราพันธุ์ RRIM 600 Hits: 4214
ปริมาณธาตุอาหารหลักในต้นยางพารา RRIM 600 Hits: 3997
ศักยภาพการสังเคราะห์แสงของพริกขี้หนูสายพันธุ์ 83-168 และพริกช่อ มข. ลูกผสมตรงและลูกผสมสลับ Hits: 4753
ความเข้มแสงและสภาพอากาศภายในโรงเรือนที่คลุมด้วยตาข่ายสีขาว สีฟ้า และสีเขียว Hits: 3638