มังคุดน่ารู้

 

ศ.ดร. สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านชีวฟิสิกส์ของพืช และ รศ.ดร. สุมิตรา ภู่วโรดม ผู้เชี่ยวชาญด้านธาตุอาหารพืชในไม้ผล นักวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดทำวีดิทัศน์ "มังคุดน่ารู้" เพื่อเป็นสื่อช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกมังคุด รวมถึงนักวิจัยและ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐฯ สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการจัดการสวนที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้ง่ายในวงกว้าง สามารถติดตามวีดีทัศน์ซ้ำๆ จนเกิดความเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปรับใช้ในสภาพพื้นที่ผลิตจริง จนสามารถยกระดับปริมาณและคุณภาพผลผลิตมังคุด เกรดส่งออกทั่วประเทศให้สูงขึ้น

ท่านสามารถติดตามชมเนื้อหาวีดีทัศน์ที่เข้มข้นเพิ่มเติมได้จาก

วีดีทัศน์ชุดที่ 1 "การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพมังคุดในเขตภาคใต้" (8 ตอน)
โดย ศ.ดร. สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์

ตอนที่ 1 - การผลิตมังคุด จ.นครศรีธรรมราช กำลังอยู่ในระดับวิกฤต
ตอนที่ 2 - ปริมาณและคุณภาพผลมังคุดในเขตภาคใต้ ปี 2560-61
ตอนที่ 3 - ความต้องการธาตุอาหารของมังคุด และอัตราปุ๋ยที่แนะนำ
ตอนที่ 4 - บอกเล่าจุดประสงค์ การถ่ายทอดเทคโนโลยี
ตอนที่ 5 - การสังเคราะห์แสงของใบมังคุด
ตอนที่ 6 - สาเหตุการเกิดยางไหล/เนื้อแก้วของผลมังคุด
ตอนที่ 7 - บทบาทของแคลเซียมกับโบรอนต่อการเกิดยางไหลในผลมังคุด
ตอนที่ 8 - การฉีดให้ธาตุอาหารพืชทางใบของมังคุด

วีดีทัศน์ชุดที่ 2 "การจัดการธาตุอาหารพืชและการใช้ปุ๋ย" (9 ตอน)
โดย รศ.ดร. สุมิตรา ภู่วโรดม

ตอนที่ 1 - แนะนำธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืช
ตอนที่ 2 - การเคลื่อนที่ของธาตุอาหารในดินและพืช
ตอนที่ 3 - ความเป็นกรดด่างของดิน (pH) ต่อความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืช
ตอนที่ 4 - หัวใจสำคัญในการจัดการธาตุอาหารในไม้ผล
ตอนที่ 5 - มหธาตุ (ธาตุอาหารหลัก): N, P, K
ตอนที่ 6 - มหธาตุ (ธาตุอาหารหลัก): Ca และ Mg
ตอนที่ 7 - จุลธาตุ (ธาตุอาหารเสริม) Zn, Mn, Fe, Cu และ B
ตอนที่ 8 - การจัดการธาตุอาหารในดินด่าง
ตอนที่ 9 - การจัดการดินและธาตุอาหารหลังน้ำท่วม

วีดีทัศน์ "มังคุดน่ารู้" นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย การประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน และเพิ่มผลผลิต/คุณภาพมังคุดในเขตพื้นที่ภาคใต้ โปรแกรมบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ (AG-BIO) ปี 2561