วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

Filters
List of articles in category วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
Title Hits
ศักยภาพการสังเคราะห์แสงของใบสะละพันธุ์เนินวงและสุมาลี Hits: 626
ศักยภาพการสังเคราะห์แสงของใบธงของข้าวพันธุ์ กข41, ปทุมธานี1 และขาวดอกมะลิ105 ภายใต้การเพิ่มขึ้นของ CO2 Hits: 1450
การตอบสนองของปากใบและกระบวนการสังเคราะห์แสงของยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ต่อสภาวะขาดน้ำจากการชักนำด้วยพอลิเอทิลีนไกลคอล Hits: 1575
ปริมาณมหธาตุอาหารของอ้อยพันธุ์ K95-84 Hits: 3118
การลำเลียงน้ำเข้าออกและการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำของผลมะเขือเทศในรอบวัน Hits: 2232
มวลชีวภาพของอ้อยพันธุ์ K95-84 Hits: 3692
อิทธิพลของความเข้มแสงต่อจุดชดเชยคาร์บอนไดออกไซด์ และประสิทธิภาพคาร์บอกซิเลชันของใบผักโขม Hits: 3327
เส้นตอบสนองต่อแสงของใบผักโขมภายใต้ความเข้มข้นหลายระดับของคาร์บอนไดออกไซด์ Hits: 2502
อัตราแลกเปลี่ยนแก๊สในรอบวันของใบกล้วยไม้สกุลหวาย พันธุ์บอมโจ Hits: 7118
ศักยภาพการสังเคราะห์แสงของใบผักโขม Hits: 4946
มวลชีวภาพและปริมาณธาตุอาหารหลักของคะน้าที่ปลูกในโรงเรือนตาข่ายสี Hits: 1630
ศักยภาพการสังเคราะห์แสงของใบกล้วยไม้สกุลหวาย พันธุ์บอม โจ Hits: 5667
ศักยภาพการสังเคราะห์แสงของใบปาล์มน้ำมัน Hits: 5559
การเปลี่ยนแปลงค่าพลังงานศักย์ของน้ำในรอบวันของใบและผลแตงกวา (Cucumis sativus L.) ที่อายุผลต่างๆ กัน Hits: 3628
ผลการเปลี่ยนแปลง pH ของสารละลายธาตุอาหารพืชอย่างรวดเร็วต่อกระบวนการสังเคราะห์แสง ของใบของต้นกล้ายูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส Hits: 3516
มวลชีวภาพของต้นยางพาราพันธุ์ RRIM 600 Hits: 4182
ปริมาณธาตุอาหารหลักในต้นยางพารา RRIM 600 Hits: 3953
ศักยภาพการสังเคราะห์แสงของพริกขี้หนูสายพันธุ์ 83-168 และพริกช่อ มข. ลูกผสมตรงและลูกผสมสลับ Hits: 4666
ความเข้มแสงและสภาพอากาศภายในโรงเรือนที่คลุมด้วยตาข่ายสีขาว สีฟ้า และสีเขียว Hits: 3579
ศักยภาพการสังเคราะห์แสงของใบมะละกอพันธุ์แขกนวลต้นตัวเมียและต้นสมบูรณ์เพศ Hits: 3901